Historie společnosti

Akciová společnost EPAVA Olomouc, a. s. byla založena 15.12.2006. Je plnohodnotným pokračovatelem firmy Ing. Viktor Hořín - EPAVA, která byla založena v roce 1991 jako rodinná firma v rámci malé privatizace, částečnou privatizací bývalých Moravských tiskařských závodů v Olomouci. V rámci této privatizace byla odkoupena část tiskařských strojů. Po dohodě s bývalým vedením Moravských tiskařských závodů přešlo do nově založené firmy několik profesních pracovníků.

Začínalo se tisknout na již zastaralých a nevýkonných knihtiskových strojích, a proto bylo nutné připravit radikální investiční program, jehož nosnou větví byla postupná ofsetizace provozu s následným dovybavením potřebnou technologií a cílevědomou prací se zákazníky.

Provedené změny v oblasti technologických zařízení i nová marketingová koncepce byly postupně natolik úspěšné, že se firma stávala jednou z významných firem v rámci olomouckého regionu. Neméně významnou oblastí v rozvoji firmy byl i sociální program zaměstnanosti. V rámci této koncepce bylo postupně, za úzké spolupráce s Úřadem práce v Olomouci a Přerově, vytvářeno několik pracovišť pro pracovníky se sníženou pracovní schopností.

Stupňující se požadavky zákazníků na výrobu jejich zakázek daly podnět k tomu, aby v roce 1996 vedení firmy odkoupilo areál na Chválkovické ulici v Olomouci a vybudovalo zde své sídlo. Po provedených stavebních rekonstrukcích byla v tomto areálu zahájena výroba na moderním technologickém zařízení a zavedena pravidelná přeprava výrobků do Prahy, a dalších měst v České republice.

Kvalita výroby a propracovanost marketingové základny postupně umožnila managementu firmy, aby získal licence, které jsou nutným doprovodným programem polygrafické výroby, jako např. licenci České pošty na výrobu poštovních poukázek, licenci na distribuci obchodních psaní v rámci České republiky a nyní i certifikát BS EN ISO 9001 : 2008 zaručující vysokou kvalitu řízení jakosti.

Politika jakosti a enviromentální politika

Naší politikou je pomáhat zákazníkům k jejich úspěchu. Systém řízení jakosti navazuje na základní strategii naší společnosti. Chápeme jej jako základ principů řízení umožňující růst naší společnosti ve smyslu fungování mechanizmu neustálého zlepšování stávajících procesů, výrobků i služeb. Hlavním zájmem je spokojený zákazník. Abychom toho dosáhli při poskytování služeb v oblasti polygrafické výroby a to jak pro zákazníky regionální tak i zákazníky s celostátní působností, stanovili jsme si tyto základní atributy:

 • dobrá spolupráce s dodavateli
 • dodávat včas kvalitní výrobky
 • pracovat tak, aby standardní práce byla bez neshod
 • sledovat a vyhodnocovat prvozakázky v průběhu celého výrobního procesu
 • naši zaměstnanci nám v tomto záměru pomohou

Environmentální politika vychází z angažovanosti, znalosti problematiky a řídících schopností majitele firmy a zaměstnanců, kteří ovlivňují životní prostředí v lokalitách, kde organizace EPAVA OLOMOUC, a.s. působí. Organizace vytváří u všech zaměstnanců společnosti všeobecné povědomí o tom, že veškeré procesy, činnosti a produkty jejich činnosti mohou vést k zásahům do životního prostředí. Organizace se v rámci environmentální politiky zavazuje:

 • dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení) související s ochranou životního prostředí
 • usilovat o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálu sídla společnosti a realizovaných staveb
 • z pozice vedoucích pracovníků budovat bezbariérovou komunikaci, neupřednostňovat ekonomické aspekty před ekologickými
 • snižovat energetickou náročnost činností i produktů (vlastních výrobků) a provádět vyhodnocování spotřeby energií
 • průběžným důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů se zaměřit na jejich maximální využití, minimalizaci odpadů z technologických procesů a stavební činnosti
 • využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků ke zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a zájmovými skupinami v zájmu respektování státní regionální environmentální politiky
 • k plnění principu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí. Vycházet přitom z odborných posudků, možného ohrožení a z návrhů na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků

Reference

ObjednatelCharakter zakázky
České dráhy, a.s.tisk tiskopisů a předpisů
JERID, spol. s r.o.tisk předpisů ČD i barevných
Reader’s Digest Výběr, s. r. o.tisk formulářů
Copy General Onsite Services, s. r. o.tisk formulářů a volných listů
Allianz pojišťovna, a.s.tisk formulářů a volných listů
Univerzita Palackého Olomouctisk knih a sborníků

Významné dodávky

ObjednatelCharakter zakázkyDoba plnění
České dráhy, a.s.tisk tiskopisů a předpisů1995-2012
Státní zdravotní ústavtisk očkovacích průkazů2009-2012